Algemene Voorwaarden

De Klip en Klaar Academie is een product van Klip en Klaar Coaching, gevestigd te Hooglanderveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60404280.

Definities

a. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten die op de websites van Klip en Klaar Coaching worden aangeboden.

b. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en de Klip en Klaar Academie tot gebruik van de diensten.

c. Dienst of Diensten: de diensten die op de website worden aangeboden bestaande uit de online trainingen die de Klip en Klaar Academie aan haar gebruikers te bieden heeft.

d. Website(s): www.klipenklaarcoaching.nl en/of www.deklipenklaaracademie.nl.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die op de website(s) worden aangeboden.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via mail zijn overeengekomen.

1.3 De Klip en Klaar Academie kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld per mail. Indien de gebruiker niet akkoord is met de gewijzigde algemene voorwaarden, dient hij de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 2 – Aanmelden en tot stand komen van de overeenkomst

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten dient de gebruiker zich aan te melden. Het aanmelden geschiedt door het invullen van het elektronisch inschrijfformulier op de website.

2.2 Voordat de gebruiker het inschrijfformulier via de website kan insturen, dient de gebruiker aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

2.3 Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid door de gebruiker te worden ingevuld.

2.4 Direct na het tot stand komen van de overeenkomst stuurt de Klip en Klaar Academie de gebruiker een elektronische bevestiging. Zolang de gebruiker deze bevestigingsmail niet heeft ontvangen, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden.

2.5 Nadat de gebruiker een elektronische bevestiging heeft ontvangen, kan de gebruiker gebruik maken van de diensten. Indien voor een dienst betaald dient te worden, dan kan de gebruiker gebruik maken van de betreffende dienst nadat de Klip en Klaar Academie de betaling heeft ontvangen.

2.6 Deelname aan de training is persoonsgebonden. Het is de gebruiker niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn account.

2.7 Opgegeven prijzen voor de trainingen zijn inclusief 21% BTW.

2.8 Betaling geschiedt vooraf via iDEAL.

2.9 Indien de gebruiker kiest voor gespreide betaling is de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 14 dagen. De gebruiker ontvangt hiervoor een aparte factuur.

2.10 Indien de gebruiker om welke reden dan ook niet tevreden is over de online training kan de gebruiker zijn betaalde bedrag teruggestort krijgen, mits de gebruiker dit per mail kenbaar maakt aan info@klipenklaarcoaching.nl binnen 2 weken na inschrijving. De Klip en Klaar Academie stelt het op prijs indien in een dergelijk geval aangegeven wordt door de gebruiker waarom hij niet tevreden is zodat de Klip en Klaar Academie haar dienst kan verbeteren.

Artikel 3 – Inhoud en werking van de website

3.1 De Klip en Klaar Academie garandeert niet, dat met het opvolgen van de verstrekte instructies of adviezen of met het uitvoeren van de handelingen die op de website staan vermeld, het beoogde resultaat zal worden bereikt.

3.2 Verplaatsing van een op een gesprekken in een programma is mogelijk. Melding dient minimaal 24 uur vooraf te worden ingediend per mail (info@klipenklaarcoaching.nl).

3.3 Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van de gebruiker.

3.4 De inhoud en werking van de website(s) kan zonder nadere aankondiging door de Klip en Klaar Academie worden gewijzigd.

3.5 De Klip en Klaar Academie kan ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik stellen.

3.6 De gebruiker zal geen informatie van, via of met gebruikmaking van de website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die de rechten van de Klip en Klaar Academie en/of derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van de Klip en Klaar Academie zoals bijvoorbeeld video’s, films en/of documentatie.

3.7 De Klip en Klaar Academie behoudt zich te allen tijde het recht voor om foto’s, afbeeldingen of teksten te wijzigen of te verwijderen.

3.8 De gebruiker vrijwaart de Klip en Klaar Academie volledig van alle mogelijke claims van derden of andere gebruikers van de Klip en Klaar Academie die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door hem via de website verstrekte informatie en/of gegeven adviezen. Daaronder wordt mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat geplaatste informatie of gegeven adviezen inbreuk maken op enig recht van intellectueel eigendom van derden.

Artikel 4 – Blokkering van account en uitsluiting

4.1 De gebruiker erkent dat de Klip en Klaar Academie het recht heeft het account van de gebruiker te blokkeren indien de gebruiker of derden misbruik maken van de website(s), er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.

4.2 Indien de gebruiker zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, algemene voorwaarden of wet- en regelgeving niet nakomt, dan heeft de Klip en Klaar Academie het recht de overeenkomst te ontbinden en het account te blokkeren.

4.3 Indien de gebruiker een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van andere gebruikers in het geding komen, dan kan de Klip en Klaar Academie zijn account blokkeren.

4.4 Indien het account van de gebruiker wordt geblokkeerd, dan wordt de gebruiker daarvan via mail in kennis gesteld. Eventuele reeds ontvangen betalingen voor de diensten worden niet terugbetaald.

Artikel 5 Klachten

Klachten over de diensten kunnen schriftelijk worden gemeld bij Klip en Klaar Coaching:

Klip en Klaar Coaching
T.a.v. mevrouw N.D. Klip
Ossenkamp 19
3829 GV  Hooglanderveen

De Klip en Klaar Academie zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren. Indien de klacht gegrond is, zal de Klip en Klaar Academie al het mogelijke in werking stellen om het probleem op te lossen. De gebruiker dient de Klip en Klaar Academie in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde teksten, afbeeldingen, schetsen, foto’s, video’s en dergelijke berusten uitsluitend bij de Klip en Klaar Academie, bij Klip en Klaar Coaching, dan wel bij derden zoals in bronnen vermeld.

6.2 Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Klip en Klaar Academie, mag de gebruiker geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, video’s, programmatuur e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, publiceren, vermenigvuldigen of openbaar maken.

6.3 De gebruiker vrijwaart de Klip en Klaar Academie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker aan de Klip en Klaar Academie verstrekte of op de website geplaatste foto’s, afbeeldingen, video’s of teksten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en verjaring

7.1 De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de dienst. De Klip en Klaar Academie staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

7.2 De Klip en Klaar Academie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de Klip en Klaar Academie is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3 De Klip en Klaar Academie streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enige andere technische reden.

7.4 De Klip en Klaar Academie is niet aansprakelijk voor de schade die de gebruiker heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel.

7.5 Alle informatie en gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan natuurlijk zijn dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. De Klip en Klaar Academie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het gebruik maken van de website of de diensten alsmede technische storingen.

7.6 De Klip en Klaar Academie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door informatie en/of adviezen gegeven aan de gebruiker door andere gebruikers of door de Klip en Klaar Academie.

7.7 De Klip en Klaar Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de gebruiker die verband houdt met de geleverde dienst. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan.

7.8 De Klip en Klaar Academie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.9 Indien de Klip en Klaar Academie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Klip en Klaar Academie beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de gebruiker gebruik maakt van een gratis dienst, dan is de Klip en Klaar Academie nimmer gehouden tot het uitkeren van schadevergoeding.

7.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de Klip en Klaar Academie.

7.11 Alle aanspraken jegens de Klip en Klaar Academie die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij de Klip en Klaar Academie zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Klip en Klaar Coaching
Ossenkamp 19
3829 GV Hooglanderveen
Tel: 0647 820 313
Mail: info@klipenklaarcoaching.nl
KvK-nummer 60404280
www.klipenklaarcoaching.nl / www.deklipenklaaracademie.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *